رسنۍ مالومات سوالونه / او ځوابونه اغېزې ملاتړ غونډې او ګډون پېژندنه کورپاڼه
پښتو ورځ
پښتو ورځ ته پاتې دي
ثانيې دقيقې ساعت ورځې
پښتو ورځ پښتو ورځ پښتو ورځ